ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

902 TV ONLINE

902 TV ONLINE
ONLINE

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Οι Αρχαιολόγοι σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 4/4/2012 - Απαράδεκτο η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας να παρουσιάζεται, για επικοινωνιακούς λόγους, ως ένα από τα «εμπόδια» για την επιχειρηματική δραστηριότητα και να τοποθετείται στον αντίποδα της «ανάπτυξης».


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
Σ.Ε.Α - Σ.ΕΚ.Α.Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/03/2012, προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Τετάρτη 4/4/2012, ημέρα που εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος … κ.ά. διατάξεις». Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα (12 μ. στη Βουλή) και σε εργοτάξια Μεγάλων Έργων στην υπόλοιπη χώρα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων.


Στο κατατεθέν προς συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος κ.α. διατάξεις», περιέχεται σειρά διατάξεων για τις αρχαιολογικές εργασίες. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας να παρουσιάζεται, για επικοινωνιακούς λόγους, ως ένα από τα «εμπόδια» για την επιχειρηματική δραστηριότητα και να τοποθετείται στον αντίποδα της «ανάπτυξης». 
  Πρωτοφανής είναι επίσης η παρέμβαση –με διατάξεις απαράδεκτες που πρέπει να απαλειφθούν– στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι διατάξεις του νομοσχεδίου επιβάλλουν:

√ «κατ’ ελάχιστο τρίμηνη προσωπική παύση στον αρμόδιο υπάλληλο και τον προϊστάμενο, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 45 ημερών από την κατάθεση του φακέλου» (άρθρο 2, § 21), εντός της οποίας η υπηρεσία υποχρεούται να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Η κατ' απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτηση των φαστ-τρακ επενδύσεων σημαίνει ότι οι αιτήσεις των υπολοίπων πολιτών, έστω και αν προηγούνται χρονικά, θα παρακάμπτονται αναγκαστικά, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται η απομείωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε μέσα και προσωπικό.
την αντικατάσταση του υπεύθυνου αρχαιολόγου (άρθρο 10 § 2) αν «καθυστερεί» η ολοκλήρωση της ανασκαφής στο πλαίσιο Μεγάλου Ιδιωτικού Έργου, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αυτός που κρίνει, αν ο αρχαιολόγος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προκαλεί «υπαίτια προσκόμματα», ούτε πού τελειώνει η προσπάθεια να διεξαχθεί μια σωστική ανασκαφή με επιστημονική μεθοδολογία και πού αρχίζει η «αποδεδειγμένη» προσπάθεια να καθυστερήσει ένα έργο!
Στο αφιερωμένο στις «Ρυθμίσεις για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων» Κεφάλαιο, κατοχυρώνεται μεν η –σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος & το Ν. 3028/2002– αρμοδιότητα του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις αδειοδοτήσεις των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων και στο Μνημόνιο Συναντίληψης & Συνεργασίας (Παράρτημα ΙΙ) φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί πολλές από τις, από πλευράς Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, απαραίτητες παραμέτρους, ταυτόχρονα όμως δίνονται μεγάλες εξουσίες στον Κύριο του έργου, ενώ στις Υπηρεσίες τίθενται τόσο ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, που υπονομεύουν την τήρηση στοιχειωδών επιστημονικών κανόνων κατά την ανασκαφική έρευνα, την τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων και την εν γένει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως:
Των 30 ημερών, από την υποβολή του φακέλου από τον ιδιώτη, για την κατάθεση της Έκθεσης Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης από τις Υπηρεσίες (Άρθρο 7). Παρά την εξασφάλιση προσωπικού και μέσων από τον Κύριο του έργου, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη μορφολογία εδάφους & καιρικές συνθήκες καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες Υπηρεσιών (λ.χ. Εφορείες Σπηλαιολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας & Εναλίων Αρχαιοτήτων), που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, αλλά και των αυτοψιών για έργα στη θάλασσα.
Των 15 ημερών για την κατάθεση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Αρχαιολογικής Έρευνας (Άρθρο 9), που είναι ανεδαφική και βάζει σε κίνδυνο τη δυνατότητα ελάχιστης επαρκούς τεκμηρίωσης και εισήγησης για την τύχη των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων.
Η επιλογή και η αντικατάσταση του προσωπικού στις αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. περνούν στον Κύριο του Έργου (άρθρο 8). Παρότι η εν λόγω διάταξη βελτιώθηκε σε σχέση με το προσχέδιο, με ρήτρες, όπως το 60% του προσωπικού να διαθέτει συναφή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών (αρχαιολόγοι) ή 6 μηνών (υπόλοιπο προσωπικό) ή η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επιβάλλεται τουλάχιστον το επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό να υποδεικνύεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και να προσλαμβάνεται από τον Κύριο του Έργου, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η πρόσληψη εκείνου του προσωπικού, που μπορεί να εγγυηθεί τη διεξαγωγή της σωστικής ανασκαφής με διασφάλιση της επιστημονικής μεθόδου και της προστασίας των αρχαιοτήτων, και αφετέρου να αποφευχθεί η άμεση εξάρτησή του από τον Κύριο του Έργου, ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στις όποιες πιέσεις. Καθώς στο ίδιο άρθρο (§ 7) πολύ ορθά αναφέρεται ότι «οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. διενεργούνται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων» καθώς και ότι «οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες από τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ», αρκεί να θεσμοθετηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία επιλογής, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων, η ορθή διεξαγωγή της ανασκαφής και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Στο ίδιο Κεφάλαιο και στο Μνημόνιο Συνεργασίας πρέπει να προβλεφθούν αφενός κυρώσεις για τη μη τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας για τις συμβάσεις των εργαζόμενων των έργων καθώς και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια και αφετέρου η εξασφάλιση υπερωριακής και πέραν του πενθημέρου απασχόλησης του επιβλέποντος τακτικού προσωπικού καθώς και εξασφάλιση των οδοιπορικών ή της μεταφοράς στο εκτελούμενο έργο, προκειμένου η επίβλεψη να καθίσταται πραγματική και όχι τυπική.
Πέραν των προαναφερθέντων, θα πρέπει να επισημανθούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου, όπως η θεσμοθέτηση (Κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο 41) «ελεύθερων ζωνών και αποθηκών», που δεν θα ελέγχονται από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, καθώς χιλιάδες προϊόντα λαθρανασκαφών έχουν διακινηθεί από παρόμοιες ζώνες ελεύθερου εμπορίου άλλων χωρών.
Με βάση τα παραπάνω ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητάει να απαλειφθούν οι διατάξεις που παρακάμπτουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία ή δυσχεραίνουν το έργο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, που εκπορεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Έστω και την ύστατη στιγμή η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει την πολιτιστική κληρονομιά ως φορέα μιας άλλης αναπτυξιακής στρατηγικής, που συνδέεται με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.ΕΚ.Α.

Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση προβαίνει την Τετάρτη, 04 Απριλίου 2012, και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, ημέρα κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τη |«Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Εκφράζει, επιπλέον, την αντίθεση του στην κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και διεκδικεί την άμεση υπογραφή νέων.
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων ζητά η επιλογή του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που πρόκειται να απασχοληθεί σε αρχαιολογικές εργασίες που προκύπτουν στα μεγάλα ιδιωτικά έργα, να διεξάγεται από την -πλέον αρμόδια- Αρχαιολογική Υπηρεσία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Εκφράζει την άμεση αντίθεση του στις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του εν λόγω νομοσχεδίου, όπου προβλέπεται η ανωτέρω διαδικασία να γίνεται από τον Κύριο του Έργου, υποθάλποντας, έτσι, το ρόλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επιπλέον, σοβαρές κυρώσεις θα επιβάλλονται στο επιστημονικό προσωπικό αν ο Κύριος του Έργου δεν ανταπεξέλθει εγκαίρως στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού! Με πρόσχημα την επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, η οποία στην πραγματικότητα σκοντάφτει στα γρανάζια των γραφειοκρατικών μηχανισμών και στο ελλιπές προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Τ., το οποίο θα φρόντιζε για την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων του Υπουργείου, επιχειρείται η εκχώρηση μέρους του ελέγχου του αρχαιολογικών εργασιών στον Κύριο του Έργου. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι αποκομμένοι από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα αποτελέσουν στόχο εκφοβισμών, πιέσεων και απειλών με απώτερο στόχο, ενδεχομένως, και την παράκαμψη της επιστημονικής διαδικασίας σε βάρος της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς η διασφάλιση, της οποίας αποτελεί συνταγματικά θεσμοθετημένο στόχο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στη γενικότερη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά, προστίθεται, επιπλέον, η μνημονιακή επιταγή για κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, που αφορά στο σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι βάλλονται με περικοπές μισθών, ελαστικούς όρους εργασίας και καταστρατήγηση κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων.
Διεκδικούμε την επιλογή και διασφάλιση του προσωπικού στα αρχαιολογικά έργα μέσω της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την προάσπιση και διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την άμεση υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης.
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
καλεί όλα τα μέλη του και τα συναφή με τον πολιτισμό σωματεία να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία στις 4 Απριλίου 2012
με συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ψήφιση του νομοσχεδίου που πλήττει τα συμφέροντα του κλάδου και του πολιτισμού στις 12:00 στη Βουλή (Αθήνα), στην Καμάρα (Θεσσαλονίκη) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Κρήτη).
Σε ένδειξη συμπαράστασης προς την Ομοσπονδία Οικοδόμων και στον κοινό αγώνα ενάντια στις μνημονιακές επιταγές και την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων,
σε προσυγκέντρωση στις 10:00 στην Πλατεία Κάνιγγος, και στις 11:00 στην Πλατεία Αριστοτέλους, για τη Θεσσαλονίκη.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου