ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

902 TV ONLINE

902 TV ONLINE
ONLINE

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Η Κυβέρνηση παραδίδει Γη και Υδωρ στο πολυεθνικό κεφάλαιο. -ΠΡΟΣΟΧH!!!
Ο νέος "αναπτυξιακός" νόμος Παμπούκη, υπάρχει κίνδυνος να γίνει ταφόπλακα για το περιβάλλον μας. Προτρέπει την ασύδοτη δράση του ξενοδοχειακού (και όχι μόνο) κεφαλαίου, ενώ υπονομεύει το ρόλο της αυτοδιοίκησης αλλά ακόμα και του Συντάγματος ώστε να επιταχυνθούν οι επενδυτικές διαδικασίες.
Καμαρώστε τα επίμαχα άρθρα του νομοσχέδιου Παμπούκη και θα καταλάβετε τις δραματικές συνέπειες που θα υπάρξουν για τη περιοχή, το ενάλιο περιβάλλον, την προστασία των δασικών και αρχαιολογικών εκτάσεων, την εκμετάλλευση παραλιών, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Και όλα αυτά στο όνομα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, μέσω του εργαλείου INVEST IN GREECE. Ακόμα και τα ΣΧΟΑΠ και οι γενικοί οικοδομικοί κανονισμοί προσαρμόζονται στις ανάγκες των επενδυτών.
Με λίγα λόγια… η κυβέρνηση των προθύμων υλοποιεί σε χρόνο ρεκόρ, όσα τους είπε η Τρόικα να κάνουν (μόλις πριν μερικές μέρες) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους επιθεώρησης. Θυμίζουμε ότι οι «επιτηρητές» μας, στην ίδια τους επίσκεψη διέταξαν νέα μέτρα λιτότητας για το λαό … (Μνημόνιο 2)

Τα πάντα λοιπόν προσφέρονται στην αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Από τα εργασιακά μας δικαιώματα, ως και τα πιο βασικά συνταγματικά μας πολιτικά δικαιώματα.
Καμαρώστε τους:

Αρθρο 1
Μεγάλα έργα
Η εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας (στο εξής: «μεγάλα έργα»), που αφορούν την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη διαχείριση απορριμμάτων και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που εντάσσονται στον Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, συνιστά υπόθεση μείζονος εθνικής σημασίας που συμβάλλει στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και αποβλέπει ιδίως:
* Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και δικτύων που εξυπηρετούν μέρος ή το σύνολο της χώρας.
* Στη στήριξη της οικονομίας της χώρας και του ρυθμού ανάπτυξής της. * Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και ιδίως στον ευρύτερο μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο.
Αρθρο 4
Διαδικασία αιτήσεων ένταξης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα
Οι φάκελοι για την υπαγωγή επενδύσεων στη διαδικασία μεγάλων έργων υποβάλλονται στην Ιnvest in Greece. Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων υποχρεούνται να υποβάλουν, με την αίτησή τους, πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει: * Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης.
* Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment).
* Ανέκκλητη εντολή προς την Ιnvest in Greece να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου επενδυτικού σχεδίου, τη λήψη των απαιτούμενων αδειών για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων και την εκτέλεση του έργου.
Αρθρο 7
Ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχών
Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των μεγάλων έργων, καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Τα ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, αν αυτά ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου γενικού και των εγκεκριμένων ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.
Αρθρο 9
Εκδοση αδειών
Οι αρμόδιες ή συναρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες και φορείς ελέγχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών για την εκτέλεση μεγάλων έργων σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτές του πλήρους φακέλου. Εφόσον απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ζητεί από την Ιnvest in Greece τη συμπλήρωση του φακέλου με συγκεκριμένα στοιχεία, από την υποβολή των οποίων εκκινεί εκ νέου η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
Ολες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία μεγάλων έργων λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί με την παρέλευση τριών μηνών από τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν έχει υπάρξει η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο ενημέρωση.
Αρθρο 10
Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του φορέα πραγματοποίησηςκαι γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του οικείου νόμου και μπορεί να αφορούν:
* Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, τον συντελεστή δόμησης, τον συντελεστή κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης, το ύψος, την κάλυψη.
Αρθρο 12
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Για την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα πραγματοποίησής τους του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και γίνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού
.


Υ.Γ. Οι κύριοι της αυτοδιοίκησης που μέσω των ΠΕΡΠΟ, παρέδωσαν τα «Πλευρά» στην προνομιακή εκμετάλλευση των Ρώσων επενδυτών, πρέπει να μας εξηγήσουν αν οι νέες προνομιακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τους όρους δόμησης θα εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη επένδυση.


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου